Pályázati felhívás

Pályázati felhívás a KözPont Újbudai Kulturális Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

pályázatot hirdet a KözPont Újbudai Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére

A KözPont Újbudai Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) főtevékenysége: művészeti létesítmények működtetése

Az ügyvezető feladatai:

Az ügyvezető az alapító okirat és az egyéb, jogszabályok által meghatározott keretek között – figyelembe véve a Társaság belső szabályzatait és határozatait is – intézi a társaság ügyeit. Önállóan jogosult a társaság képviseletére és a cégjegyzésre. Felügyeli a Társaság telephelyeit, azok kulturális programtervét, a Társaság Önkormányzat által meghatározott nagyrendezvényeit, a Társaság költségvetését, kommunikációját, adott esetben részt vesz azon nemzetközi pályázatokban, melyek érintik a Társaságot.

Az ügyvezető feladatát képezi különösen:

 • bejelentést tesz a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel céljából a Cégbírósághoz,
 • vezeti a társaság tagjegyzékét, a bekövetkező változásokat is bejelenti a Cégbírósághoz;
 • gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 • önállóan képviseli a Társaságot;
 • teljesíti a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével, az irat betekintési jog gyakorlásával, és a beszámolók nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat;
 • vezeti a határozatok könyvét;
 • biztosítja a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munkát;
 • biztosítja a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodást;
 • gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt adatok közzétételéről és javadalmazási szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.

Az ügyvezető jogviszonya:

Az ügyvezető vezető állású munkavállalónak minősül, és munkakörét az ügyvezetői tisztségre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles ellátni.

A Munkavállaló munkaköre ellátása során köteles a kötelező jogszabályi előírásokat betartani, illetve azoknak megfelelni, ideértve többek között a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.). Köteles továbbá a Munkáltató alapító okiratának, és a munkáltatói jogkör gyakorlója utasításainak és határozatainak megfelelően eljárni, illetve a Munkáltatónál mindenkor hatályban lévő valamennyi belső szabályzatot betartani.

Az ügyvezető határozott idejű munkaviszonya 2023. március 31. napjáig tart.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Bérezésre vonatkozó információk:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése alapján az ügyvezetőt a Képviselő-testület választja, továbbá ezen tisztségviselők esetében fenntartja a jogot az illetmény/munkabér megállapítása tekintetében is. Nevezett szakasz értelmében a munkaszerződéssel rendelkező ügyvezető esetében az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlója a Gazdasági Bizottság, így különösen a tanulmányi szerződés megkötése, jutalom, célfeladat kitűzése tekintetében.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés. (A képesítési előírásokat az 1997. évi CXL. törvény 78/A. § (2) bekezdése, 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 2. § 3. pontja, illetve a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdései [1. melléklet 9. pont] rögzítik);
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben a Társaság alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;
 • a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni. Mentesül az utóbbi képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a vezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja;
 • részletes szakmai és vezetési program;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság;
 • nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • a feladatellátáshoz szükséges magyar nyelvtudás;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1-3 év vezetői szakmai tapasztalat;
 • idegen nyelvek ismerete és használata;
 • közigazgatási, önkormányzati működésben való jártasság;
 • közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasztalat;
 • kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat;
 • nemzetközi pályázatokban szerzett gyakorlati tapasztalat;
 • egyéb tudományos-kulturális tevékenység

Elvárt kompetenciák:

 • stratégiai szemlélet;
 • hatékony problémamegoldó képesség;
 • döntéshozói és vezetői képesség és felelősségvállalás;
 • kiváló kommunikációs készség;
 • innovációra való törekvés;
 • kooperációs képesség

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
 • a pályázó motivációs levelét;
 • a Társaság vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, részletes szakmai és vezetői programját;
 • képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • a büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolatát vagy nyilatkozatot arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában, valamint az Mt. 211. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges az adatkezelési tájékoztató megismerését követően (https://kozigazgatas.ujbuda.hu/allaspalyazatok) a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. július 25.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Lezárt borítékban, papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati példányt nem kérjük összefűzni) Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjának megküldeni Dr. László Imre polgármester részére címezve – Budapest 1113 Bocskai út 39-41. II/222. címre.
Kérjük a borítékon az alábbi jeligét feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – KözPont Újbudai Kulturális Kft.”

vagy

Elektronikus úton: az allaspalyazat@ujbuda.hu email címre történő megküldéssel. Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – KözPont Újbudai Kulturális Kft.”

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információt Antalics Brigitta nyújt az allaspalyazat@ujbuda.hu; illetve a 06/1 381 – 1344-es telefonszámon.

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján az Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az ügyvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete döntését követően a pályázat betölthető.

A munkáltató három hónap próbaidőt állapít meg.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, bizottság hallgatja meg.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.ujbuda.hu

kozpont.ujbuda.hu

Budapest, 2022. június 23.

Dr. László Imre polgármester

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA